Proton

Umowa o przetwarzaniu danych

Umowa o przetwarzaniu danych jest prawnie wiążącą umową, która określa prawa i obowiązki firmy Proton (działającej jako podmiot przetwarzający dane) oraz Twojej firmy (działającej jako administrator danych) w zakresie ochrony danych osobowych. Stanowi ona uzupełnienie Warunków świadczenia usług przez firmę Proton i ma zastosowanie do czynności przetwarzania danych osobowych podlegających przepisom RODO.

Zgodnie z pkt. 3 art. 28 RODO(new window) nasza umowa o przetwarzaniu danych zawiera gwarancje, że:

  • Firma Proton zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na pisemne polecenie firmy użytkownika.
  • Każda osoba mająca styczność z danymi w Proton jest zobowiązana do zachowania poufności.
  • Firma Proton stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych.
  • Firma Proton nie zleci podwykonawstwa innemu podmiotowi przetwarzającemu dane, chyba że otrzyma takie polecenie na piśmie od firmy użytkownika; w takim przypadku konieczne będzie podpisanie kolejnej umowy o ochronie danych z takim podmiotem (zgodnie z art. 28 pkt 2 i 4).
  • Proton pomoże Twojej firmie wywiązać się z obowiązków wynikających z RODO, zwłaszcza w zakresie praw osób, których dane dotyczą(new window).
  • Proton pomoże Twojej firmie zachować zgodność z RODO w odniesieniu do art. 32(new window) (bezpieczeństwo przetwarzania) i art. 36(new window) (konsultacje z organem ochrony danych przed podjęciem przetwarzania wysokiego ryzyka).

Poniżej możesz pobrać poprzednie wersje Umowy o przetwarzaniu danych w formacie PDF.