Terms of Service

Korzystając ze strony internetowej proton.me i korzystając z Konta Proton („Konto”) oraz wszystkich powiązanych z nim funkcji, w tym Proton Mail, Proton Contacts, Proton Calendar i Proton Drive („Usługi”), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków świadczenia usługi („Warunki”). Niniejsze Warunki obejmują wszystkie obecne i przyszłe funkcje dostępne w ramach Konta Użytkownika. Usługi są świadczone przez firmę Proton AG („Firma”).

Jeśli użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania takiej osoby, jej podmiotów stowarzyszonych i wszystkich użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Usług za pośrednictwem Konta Użytkownika, do przestrzegania niniejszych Warunków. W przypadku braku takiego upoważnienia Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług.

Użytkownicy Usług

Usługi świadczone są wyłącznie osobom, które ukończyły 13 lat lub osobom młodszym, które uzyskały zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na założenie i prowadzenie Konta.

Usługi świadczone są wyłącznie osobom. Konta zarejestrowane przez „boty” lub środki zautomatyzowane nie są dozwolone i zostaną zlikwidowane.

Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem Usług.

Dozwolone korzystanie z Usług

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług do jakichkolwiek nielegalnych lub zabronionych działań. Użytkownik zobowiązuje się również nie zakłócać sieci i serwerów Firmy podczas korzystania z Usług.

Spam, który polega na rozsyłaniu przez Internet nieistotnych lub niepożądanych wiadomości lub treści, zazwyczaj do dużej liczby odbiorców, zwłaszcza w celach reklamowych, wyłudzania informacji lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania lub wirusów, jest zabroniony. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celu wysyłania wiadomości-śmieci, masowych wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z listy mailingowej zawierającej osoby, które nie wyraziły wyraźnej zgody na umieszczenie ich na takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celu przechowywania lub udostępniania treści naruszających prawo lub prawa osób trzecich.

Posiadanie wielu bezpłatnych kont nie jest uznawane jako dopuszczalne korzystanie z naszej usługi (np. masowe rejestrowanie, duża liczba bezpłatnych kont utworzonych przez jedną organizację lub osobę). Niedopuszczalne jest także nadużywanie rejestracji aliasów dla usług stron trzecich. Bezpłatne konta mogą być tworzone i utrzymywane wyłącznie przez ich faktycznych użytkowników (np. niedopuszczalne jest tworzenie kont w czyimkolwiek imieniu, a następnie przekazywanie danych uwierzytelniających stronie trzeciej).

Każde Konto, w przypadku którego zostanie stwierdzone, że dopuszcza się wyżej wymienionych działań, zostanie natychmiast zawieszone.

Handel lub sprzedaż konta Proton Mail osobom trzecim jest zabroniony, a Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont naruszających tę zasadę. Zasada ta nie dotyczy naszych Kont Dożywotnich, które mogą być sprzedawane przez lub którymi może handlować wyłącznie Proton. Firma nie ma obowiązku przechowywania lub przesyłania zawartości zlikwidowanych kont. Nie mamy też obowiązku przechowywania wiadomości ani treści na kontach, które przekroczyły limit pamięci.

The Company reserves the right to terminate Accounts immediately if a fraudulent payment is detected, such as a payment with a stolen credit card.

Firma może również zlikwidować Konta wykorzystywane do nielegalnych działań, które nie zostały wymienione w niniejszym paragrafie, w szczególności w odpowiedzi na nakazy właściwych organów informujące o takiej nielegalnej działalności.

Chociaż nie jest to obecnie stosowane, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia bezpłatnych Kont, które były nieaktywne przez okres trzech miesięcy lub dłuższy. Należy dodać, że obecnie nasza Polityka dotycząca nieaktywnych kont(nowe okno) nie jest już tak surowa.

Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialność

Firma nie udziela żadnych gwarancji niezawodności Usług ani nie gwarantuje bezpieczeństwa danych Użytkownika, mimo dołożenia wszelkich starań. Usługa jest świadczona w stanie, „w jakim jest”, a użytkownik zobowiązuje się do nie pociągania Firmy do odpowiedzialności ani do ubiegania się o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku utraty możliwości korzystania, danych lub zysków związanych z działaniem Usługi lub brakiem takiego działania.

Ponadto Użytkownik nie będzie pociągał Firmy do odpowiedzialności ani domagał się odszkodowania, jeśli materiały poufne zostaną nieumyślnie ujawnione w wyniku błędu w zabezpieczeniach lub luki w zabezpieczeniach podczas świadczenia Usług.

Ze względu na zaszyfrowany charakter Usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma nie ma możliwości ani obowiązku odzyskania danych Użytkownika w przypadku zgubienia przez niego hasła odszyfrowującego.

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)

For users with Proton for Business Accounts(nowe okno), the Company aims to provide Service availability of 99.95% or better. If downtime in any month exceeds 0.05% of that month, the Company will credit the user’s Account. Service credits are applied at the user’s request and will apply toward the balance due at the end of the next billing cycle (either monthly or yearly).

Firma oblicza środki usługowe w następujący sposób:

  • Jeśli miesięczny czas bezawaryjnego działania wynosi mniej niż 99,95%, ale równy lub większy niż 99,0%, środki usługowe wynoszą 10% miesięcznego kosztu Usługi;
  • Jeśli miesięczny czas awarii działania wynosi mniej niż 99,0%, środki usługowe są równe 30% kosztu usługi.

Niektóre problemy z wydajnością są wyłączone z obliczeń czasu awarii, np.:

  • Problemy spowodowane czynnikami spoza świadomej kontroli firmy;
  • Problemy wynikające z działań lub zaniechania działań przez użytkownika lub stronę trzecią;
  • Problemy wynikające ze sprzętu użytkownika i/lub sprzętu stron trzecich (niebędących pod główną kontrolą Firmy). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Firma nie świadczy żadnych usług internetowych ani sieciowych, a wszelkie problemy z wydajnością związane z tego typu usługami uważa się za niebędące pod główną kontrolą Firmy;
  • Problemy wynikające z zawieszenia lub odebrania przez Firmę prawa do korzystania z Usługi zgodnie z warunkami;
  • Awaria spowodowana uzasadnioną, zapowiedzianą z wyprzedzeniem, planowaną konserwacją.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się, że Firma oraz jej spółki nadrzędne, zależne, członkowie zarządu, pracownicy lub kontrahenci nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, żądań lub szkód, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z korzystania przez użytkownika z Usług.

Prywatność

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia sposób, w jaki obsługujemy i chronimy dane osobowe oraz prywatność Użytkownika w odniesieniu do jego Konta, korzystania z Usług oraz przeglądania strony proton.me. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki i mając możliwość korzystania z Usług, Użytkownik akceptuje również naszą Politykę prywatności.

Jeśli w ramach świadczenia Usług Firma przetwarza w imieniu użytkownika (gdy użytkownik występuje jako Administrator Danych) jakiekolwiek dane osobowe podlegające ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO), zastosowanie ma umowa o przetwarzaniu danych zawarta przez Firmę.

Własność intelektualna

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i inne zastrzeżone oznaczenia PROTON („Znaki Towarowe PROTON”) wyświetlane na tej stronie internetowej są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Firmy, a liczne Znaki Towarowe PROTON są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA oraz w wielu urzędach znaków towarowych na całym świecie. Patrz: np. USA nr rej. 751,245, 4 754 889; Szwajcaria nr rej. 662,183; UE nr rej. 17,893 097. Żadne z postanowień niniejszych warunków świadczenia usług nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, przeszkadzanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania któregokolwiek ze Znaków Towarowych Proton bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Cała wartość firmy powstała w wyniku używania Znaków Towarowych Proton będzie stanowić wyłączną korzyść dla Firmy.

Warunki płatności

Ze względu na swój charakter, płatne Usługi świadczone przez Firmę są co do zasady bezzwrotne, a wszelkie zwroty lub zasilenia będą dokonywane według wyłącznego uznania Firmy. Konta płatne, które zostaną zlikwidowane z powodu naruszenia niniejszych Warunków, zostaną pozbawione wszystkich płatności i środków oraz nie będą podlegać zwrotowi.

Jeśli Firma zdecyduje się na zwrot pieniędzy z jakiegokolwiek powodu, jest ona zobowiązana do zwrotu pieniędzy wyłącznie w pierwotnej walucie, w której dokonano płatności. Jeśli użytkownik zażąda przeliczenia salda środków pomiędzy różnymi walutami obsługiwanymi przez Firmę, Firma ma prawo decydować o stosowanym kursie wymiany.

Subskrypcje są opłacane miesięcznie lub rocznie, w zależności od wyboru użytkownika. Po upływie okresu próbnego, subskrypcja jest automatycznie przedłużana na taki sam okres, aż do momentu jej anulowania przez użytkownika. Salda środków są odpowiednio odejmowane. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie informacji dotyczących kart związanych z jego Kontem.

Jeżeli Użytkownik nie wywiąże się z obowiązku zapłaty jako użytkownik płatnego Konta, możemy zawiesić jego Konto lub usunąć je po dłuższym okresie niewywiązywania się z tego obowiązku.

Jeśli Użytkownik polega na mechanizmach sporów lub obciążeń zwrotnych stosowanych przez trzecie strony przetwarzające płatności, a w wyniku zastosowania tego mechanizmu Firma ponosi odpowiedzialność na kwotę przekraczającą cenę zapłaconą za usługę (np. opłata za spór), użytkownik upoważnia Firmę do obciążenia Konta użytkownika tą kwotą.

Zmiany w regulaminie

W granicach obowiązującego prawa Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Przez cały czas korzystania z Usług Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu takich zmian oznacza wyrażenie na nie zgody przez Użytkownika.

Obowiązujące prawo i język

Niniejsze Warunki podlegają we wszystkich aspektach przepisom prawa materialnego Szwajcarii. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą podlegać jurysdykcji właściwych sądów Kantonu Genewskiego. W przypadku rozbieżności między angielską wersją niniejszych Warunków a wersją przetłumaczoną, wersja angielska ma znaczenie rozstrzygające.

Linki