Regulamin

Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2023 r.

Korzystając ze strony internetowej proton.me i korzystając z Konta Proton („Konto”) oraz wszystkich powiązanych z nim funkcji, w tym Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive i Proton VPN („Usługi”), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższego Regulaminu („Regulamin”). Niniejszy Regulamin obejmuje wszystkie obecne i przyszłe funkcje dostępne w ramach Konta użytkownika. Usługi są świadczone przez firmę Proton AG („My”m „Firma”), szwajcarską firmę z siedzibą przy Route de la Galaise 32, 1228 Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria.

Jeśli użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania takiej osoby, jej podmiotów stowarzyszonych i wszystkich użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Usług za pośrednictwem Konta Użytkownika, do przestrzegania niniejszych Warunków. W przypadku braku takiego upoważnienia Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług.

Użytkownicy Usług

Usługi świadczone są wyłącznie osobom, które ukończyły 13 lat lub osobom młodszym, które uzyskały zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na założenie i prowadzenie Konta.

Usługi świadczone są wyłącznie osobom. Konta zarejestrowane przez „boty” lub środki zautomatyzowane nie są dozwolone i zostaną zlikwidowane.

Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem Usług.

Dozwolone korzystanie z Usług

Zgadzasz się nie używać Usług do żadnych nielegalnych lub zabronionych działań. Działania niedozwolone obejmują między innymi:

 1. zakłócanie pracy sieci i serwerów Spółki podczas korzystania z Usług;
 2. uzyskiwanie dostępu / udostępnianie / pobieranie / przesyłanie nielegalnych treści, w tym między innymi materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM) lub treści związanych z CSAM;
 3. naruszanie lub łamanie praw własności intelektualnej Spółki lub stron trzecich;
 4. nękanie, znęcanie się, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie kogoś ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność;
 5. handel, sprzedaż lub inne przeniesienie własności Konta na stronę trzecią (z wyjątkiem Kont Dożywotnich, które mogą być sprzedawane lub być przedmiotem handlu wyłącznie za pośrednictwem Spółki);
 6. promowanie nielegalnych działań lub dostarczanie informacji instruktażowych innym osobom w celu popełnienia takich działań;
 7. posiadanie wielu bezpłatnych Kont (np. tworzenie masowych zapisów, tworzenie i/lub obsługa dużej liczby bezpłatnych Kont w ramach jednej organizacji lub dla jednej osoby);
 8. płacenie za subskrypcję za pomocą nieuczciwie pozyskanych środków płatniczych, takich jak skradziona karta kredytowa;
 9. spamowanie, które definiuje się jako rozsyłanie przez Internet nieistotnych lub niepożądanych wiadomości lub treści, zazwyczaj do dużej liczby odbiorców, zwłaszcza w celach reklamowych, wyłudzania informacji lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania lub wirusów;
 10. wysyłanie spamu, masowych wiadomości e-mail lub wiadomości wysyłanych na podstawie listy mailingowej, która zawiera osoby nie wyrażające jednoznacznej zgody na umieszczenie na takiej liście. Zgadzasz się nie używać Usług do przechowywania lub udostępniania treści, które naruszają prawo lub prawa stron trzecich;
 11. próby uzyskania dostępu, sondowania lub łączenia się z urządzeniami komputerowymi bez odpowiednich upoważnień (np. wszelkie formy nieautoryzowanego „hakowania”) oraz
 12. polecanie siebie lub swojego innego konta w celu uzyskania nienależnych korzyści z naszego programu poleceń.

Każde Konto, w przypadku którego zostanie stwierdzone dopuszczenie się stosowania wyżej wymienionych działań, zostanie natychmiast zawieszone.

Firma może również zlikwidować Konta wykorzystywane do nielegalnych działań, które nie zostały wymienione w niniejszym paragrafie, w szczególności w odpowiedzi na nakazy właściwych organów informujące o takiej nielegalnej działalności.

Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia bezpłatnych Kont, które były nieaktywne przez okres kolejnych dwunastu miesięcy. Żeby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką dotycząca nieaktywnych kont.

Jeśli chcesz zakwestionować zawieszenie swojego konta, możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem Formularza w sprawie nadużycia.

Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialność

Firma nie udziela żadnych gwarancji niezawodności Usług ani bezpieczeństwa danych Użytkownika, mimo dołożenia wszelkich starań. Usługa jest świadczona w stanie, „w jakim jest”, a użytkownik zobowiązuje się do nie pociągania Spółki do odpowiedzialności i do nie ubiegania się o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku utraty możliwości korzystania z usług, danych lub zysków związanych z działaniem Usługi lub brakiem takiego działania.

Spółka nie ma obowiązku przechowywania ani przekazywania treści znajdujących się na zlikwidowanych Kontach. Firma nie ma również obowiązku przechowywania wiadomości lub treści w przypadku kont, które przekroczyły limity przechowywania.

Ponadto, użytkownik nie będzie pociągał Firmy do odpowiedzialności ani domagał się odszkodowania, jeśli materiały poufne zostaną nieumyślnie ujawnione w wyniku błędu w zabezpieczeniach lub luki w zabezpieczeniach podczas świadczenia Usług.

Ze względu na zaszyfrowany charakter Usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ma możliwości ani obowiązku odzyskania danych Użytkownika w przypadku zgubienia przez niego hasła.

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)

Dla użytkowników kont Proton for Business Spółka dąży do zapewnienia dostępności usług na poziomie 99,95% lub wyższym. Jeżeli czas awarii w jakimkolwiek miesiącu przekroczy 0,05% danego miesiąca, Spółka zasili Konto użytkownika. Śródki usługowe są przyznawane na wniosek Użytkownika i są odliczane od salda należnego pod koniec następnego cyklu rozliczeniowego (miesięcznego lub rocznego).

Firma oblicza środki usługowe w następujący sposób:

 • Jeśli miesięczny czas bezawaryjnego działania wynosi mniej niż 99,95%, ale równy lub większy niż 99,0%, środki usługowe wynoszą 10% miesięcznego kosztu Usługi;
 • Jeśli miesięczny czas awarii działania wynosi mniej niż 99,0%, środki usługowe są równe 30% kosztu usługi.

Niektóre problemy z wydajnością są wyłączone z obliczeń czasu awarii, np:

 • Problemy spowodowane czynnikami spoza świadomej kontroli firmy;
 • Problemy wynikające z działań lub zaniechania działań przez użytkownika lub stronę trzecią;
 • Problemy wynikające ze sprzętu użytkownika i/lub sprzętu stron trzecich (niebędących pod główną kontrolą Firmy). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Firma nie świadczy żadnych usług internetowych ani sieciowych, a wszelkie problemy z wydajnością związane z tego typu usługami uważa się za niebędące pod główną kontrolą Firmy;
 • Problemy wynikające z zawieszenia lub odebrania przez Firmę prawa do korzystania z Usługi zgodnie z warunkami;
 • Awaria spowodowana uzasadnioną, zapowiedzianą z wyprzedzeniem, planowaną konserwacją.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się, że Firma oraz jej spółki nadrzędne, zależne, członkowie zarządu, pracownicy lub kontrahenci nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, żądań lub szkód, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z korzystania przez użytkownika z Usług.

Prywatność

Nasza Polityka prywatności i inne Polityki prywatności związane z konkretnymi usługami wyjaśniają sposób, w jaki obsługujemy i chronimy dane osobowe oraz prywatność Użytkownika w odniesieniu do jego Konta, korzystania z Usług oraz przeglądania strony proton.me. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki i mając możliwość korzystania z Usług, Użytkownik akceptuje również naszą Politykę prywatności i Polityki prywatności związane z konkretnymi usługami.

Jeśli w ramach świadczenia Usług Spółka przetwarza w imieniu użytkownika (gdy użytkownik występuje jako Administrator Danych) jakiekolwiek dane osobowe podlegające ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO), zastosowanie ma umowa o przetwarzaniu danych zawarta przez Spółkę.

Własność intelektualna

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i inne zastrzeżone oznaczenia PROTON („Znaki Towarowe PROTON”) wyświetlane na tej stronie internetowej są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Spółki, a liczne Znaki Towarowe PROTON są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA oraz w wielu urzędach znaków towarowych na całym świecie. Patrz: np. USA nr rej. 751,245, 4 754 889; Szwajcaria nr rej. 662,183; UE nr rej. 17,893 097. Żadne z postanowień niniejszych warunków świadczenia usług nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, promisoryjne ograniczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania któregokolwiek ze Znaków Towarowych Proton bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Cała wartość firmy powstała w wyniku używania Znaków Towarowych Proton będzie stanowić wyłączną korzyść dla Spółki.

Warunki płatności

Subskrypcje za Usługi są naliczane miesięcznie, rocznie lub co dwa lata, w zależności od wyboru użytkownika. Po upływie okresu próbnego subskrypcja jest automatycznie przedłużana na taki sam wybrany okres, aż do momentu jej anulowania przez użytkownika. Salda środków są odpowiednio pomniejszane. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie informacji dotyczących płatności związanych z jego Kontem.

Możesz zrezygnować z subskrypcji w ciągu 30 dni od daty pierwszego zakupu i otrzymać zwrot środków za niewykorzystaną część okresu świadczenia usługi. W tym przypadku niewykorzystana część okresu świadczenia usług oznacza proporcjonalnie pozostałe pełne dni okresu subskrypcji. Zwroty zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Żeby poprosić o zwrot środków, skontaktuj się z nami, korzystając z naszego formularza kontaktowego. Ta opcja zwrotu środków dotyczy wyłącznie użytkowników, którzy zasubskrybowali Usługi firmy Proton bezpośrednio za pośrednictwem oficjalnych kanałów firmy Proton (strona internetowa i aplikacje). Jeśli użytkownik zasubskrybował Usługi firm Proton za pośrednictwem strony trzeciej, musi zapoznać się z jej polityką zwrotu środków.

Po upływie wyżej wymienionego 30-dniowego okresu, środki za Usługi świadczone przez Spółkę nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zwroty lub zasilenia będą dokonywane według wyłącznego uznania Spółki. Konta płatne, które zostaną zlikwidowane z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, zostaną pozbawione wszystkich płatności i środków oraz nie będą podlegać zwrotowi.

Jeśli Spółka zdecyduje się na zwrot środków z jakiegokolwiek powodu, będzie ona zobowiązana do dokonania zwrotu wyłącznie w pierwotnej walucie, w której dokonano płatności. Jeśli użytkownik zażąda przeliczenia salda środków pomiędzy różnymi walutami obsługiwanymi przez Spółkę, Spółka ma prawo decydować o stosowanym kursie wymiany.

Jeżeli Użytkownik nie wywiąże się z obowiązku zapłaty jako użytkownik płatnego Konta, możemy zawiesić jego Konto lub usunąć je po dłuższym okresie niewywiązywania się z tego obowiązku.

Jeśli Użytkownik polega na mechanizmach sporów lub obciążeń zwrotnych stosowanych przez strony trzecie przetwarzające płatności, zrzeka się prawa do wyżej wymienionego zwrotu od Spółki. Ponadto, jeśli w wyniku zastosowania tego mechanizmu Spółka ponosi odpowiedzialność na kwotę przekraczającą cenę zapłaconą za usługę (np. opłata za spór), użytkownik upoważnia Spółkę do obciążenia Konta użytkownika tą kwotą.

Zmiany w warunkach świadczenia usług

W granicach obowiązującego prawa Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Przez cały czas korzystania z Usług Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu takich zmian oznacza wyrażenie na nie zgody przez Użytkownika.

Obowiązujące prawo i język

Niniejsze Warunki podlegają we wszystkich aspektach przepisom prawa materialnego Szwajcarii. Wszelkie kontrowersje, roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą podlegać jurysdykcji właściwych sądów Kantonu Genewskiego. W przypadku rozbieżności między angielską wersją niniejszych Warunków a wersją przetłumaczoną, wersja angielska ma znaczenie rozstrzygające.