Terms of Service

Door gebruik te maken van de Proton.me-website en gebruik te maken van een Proton-account (het "Account") en alle bijbehorende functies, waaronder Proton Mail, Proton Contacts, Proton Calendar en Proton Drive (de "Diensten"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende servicevoorwaarden (de "Voorwaarden"). Deze voorwaarden betreffen alle huidige en toekomstige kenmerken van uw account. De Diensten worden beheerd door Proton AG ("Wij", het "Bedrijf").

Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit, haar gelieerde ondernemingen en alle gebruikers die via uw Account toegang hebben tot de Diensten te binden aan deze Voorwaarden. Bij gebrek aan een dergelijke autoriteit bent u niet bevoegd om gebruik te maken van de Diensten.

Gebruikers van de Diensten

De Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die ten minste 13 jaar oud zijn, of voor minderjarigen die toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebben verkregen om een account te openen en te onderhouden.

De Diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor personen. Account die geregistreerd zijn door 'bots' of door middel van geautomatiseerde methoden zijn niet bevoegd en worden verwijderd.

Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle acties die via de Diensten worden uitgevoerd.

Toegestaan gebruik van de Diensten

U gaat ermee akkoord de Diensten niet te gebruiken voor illegale of verboden activiteiten. U gaat er ook mee akkoord niet de netwerken en servers van het bedrijf te verstoren tijdens uw gebruik van de Diensten.

Spam, het verzenden van irrelevante of ongevraagde berichten of inhoud via internet, meestal naar een groot aantal ontvangers, met name met het oog op adverteren, phishing of het verspreiden van malware of virussen, is verboden. Bovendien stemt u ermee in om de Diensten niet te gebruiken voor het verzenden van ongewenste e-mails, bulke-mails of adressenlijsten met e-mailadressen van personen die niet specifiek zijn overeengekomen om op die lijst te worden opgenomen. U gaat ermee akkoord de Diensten niet te gebruiken voor het opslaan of delen van inhoud die in strijd is met de wet of de rechten van een derde partij.

Het hebben van meerdere gratis accounts wordt niet beschouwd als een acceptabel gebruik van onze dienst (bijv. bulkaanmeldingen, een groot aantal gratis accounts gemaakt door één organisatie of individu). Misbruikregistraties van aliassen voor diensten van derden zijn ook niet acceptabel. Gratis accounts mogen ook alleen worden aangemaakt en onderhouden door hun effectieve gebruikers (het is bijvoorbeeld niet acceptabel om accounts op naam van iemand anders aan te maken en later inloggegevens over te dragen aan die derde partij).

Elk Account dat de bovenstaande activiteiten blijkt uit te voeren, wordt onmiddellijk opgeschort.

Het verhandelen of verkopen van een Proton Mail-account aan derden is verboden en het Bedrijf behoudt zich het recht voor accounts die zich hier niet aan houden, op te schorten. Deze regel geldt niet voor onze levenslange accounts, die exclusief via het Bedrijf kunnen worden verkocht of verhandeld. Het Bedrijf heeft geen enkele verplichting de inhoud van beëindigde accounts op te slaan of door te sturen. We hebben ook geen enkele verplichting berichten of inhoud op te slaan voor accounts die de opslaglimiet overschrijden.

The Company reserves the right to terminate Accounts immediately if a fraudulent payment is detected, such as a payment with a stolen credit card.

Het Bedrijf kan ook Accounts verwijderen die worden gebruikt voor illegale activiteiten die niet in deze sectie worden vermeld, met name als reactie op bevelen van de bevoegde autoriteiten die op de hoogte zijn van dergelijke illegale activiteiten.

Hoewel het niet de huidige gang van zaken is, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om gratis Accounts die gedurende een opeenvolgende periode van drie maanden of langer inactief zijn geweest op te schorten of te verwijderen. Onze huidige beleid voor inactieve accounts(nieuw venster) is echter niet zo strikt.

Beperkte garanties en aansprakelijkheid

Het Bedrijf geeft geen enkele garantie over de betrouwbaarheid van de Diensten en geeft geen garantie voor de beveiliging van gebruikersgegevens, ondanks de beste inspanningen. De Dienst wordt geleverd "in de de huidige staat" en u stemt ermee in het Bedrijf niet verantwoordelijk te houden noch schadeloosstelling te vragen voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van het verlies van gebruik, gegevens of winsten in verband met de prestaties van de Dienst of het falen van dergelijke prestaties.

Bovendien zult u het Bedrijf niet aansprakelijk stellen of schadeloosstelling vragen als vertrouwelijk materiaal onbedoeld wordt vrijgegeven als gevolg van een beveiligingsfout of kwetsbaarheid in de uitvoering van de Diensten.

Vanwege het versleutelde karakter van de Diensten erkent u dat het Bedrijf niet in staat is of de verplichting heeft om uw gegevens te herstellen als u uw decoderingswachtwoord kwijtraakt.

Serviceovereenkomst (SLA)

For users with Proton for Business Accounts(nieuw venster), the Company aims to provide Service availability of 99.95% or better. If downtime in any month exceeds 0.05% of that month, the Company will credit the user’s Account. Service credits are applied at the user’s request and will apply toward the balance due at the end of the next billing cycle (either monthly or yearly).

Het Bedrijf berekent diensttegoeden op de volgende manier:

  • Als de maandelijkse uptime minder is dan 99,95% maar gelijk is aan of groter is dan 99,0%, is het diensttegoed gelijk aan 10% van de maandelijkse kosten van de Dienst;
  • Als de maandelijkse uptime minder is dan 99,0%, is het diensttegoed gelijk aan 30% van de kosten van de Dienst.

Sommige prestatieproblemen zijn uitgesloten van berekeningen van downtime, zoals:

  • Problemen veroorzaakt door factoren buiten de redelijke controle van het Bedrijf;
  • Problemen die het gevolg zijn van acties of nalatigheid door een gebruiker of een derde partij;
  • Problemen die het gevolg waren van de apparatuur van de gebruiker en/of apparatuur van derden (niet onder de primaire controle van het Bedrijf). Om enige twijfel te voorkomen, biedt het Bedrijf geen internet- of netwerkdiensten en eventuele prestatieproblemen met betrekking tot dat type diensten worden geacht niet onder de primaire controle van het Bedrijf te vallen;
  • Problemen die voortvloeien uit de opschorting of beëindiging van het Bedrijf van de rechten om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden;
  • Downtime veroorzaakt door redelijk gepland onderhoud dat vooraf wordt aangekondigd.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf en eventuele ouders, dochterondernemingen, functionarissen, werknemers of externe contractanten niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor claims, eisen of schade van derden, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten.

Privacy

Ons Privacybeleid legt uit hoe we uw persoonsgegevens en privacy met betrekking tot uw account, uw gebruik van de Diensten en uw browsegedrag op de proton.me-website behandelen en beschermen. Door akkoord te gaan met de huidige Voorwaarden en om gebruik te kunnen maken van de Diensten, gaat u ook akkoord met ons Privacybeleid.

Als het Bedrijf bij de levering van de Diensten namens de gebruiker (wanneer de gebruiker optreedt als gegevensbeheerder) persoonsgegevens verwerkt die onderworpen zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is de gegevensverwerkingsovereenkomst van het bedrijf van toepassing.

Intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere eigendomsaanduidingen van PROTON (de "PROTON-handelsmerken") die op deze website worden weergegeven, zijn handelsmerken of gerigstreerde handelsmerken van het Bedrijf en tal van PROTON-handelsmerken zijn geregistreerd met U.S. Patent and Trademark Office en met meerdere handelsmerkkantoren over de hele wereld. Zie bijvoorbeeld U.S. Reg. Nos. 4,751,245, 4,754,889; CH Reg. No. 662,183; EU Reg. No. 17,893,097. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een van de Proton-handelsmerken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van de Proton-handelsmerken zal ten goede komen aan het exclusieve voordeel van het Bedrijf.

Betalingsvoorwaarden

Vanwege hun aard zijn de betaalde Diensten die door het bedrijf worden geleverd over het algemeen niet-restitueerbaar en worden eventuele terugbetalingen of tegoeden naar eigen goeddunken van het Bedrijf toegekend. Betaalde Accounts die worden beëindigd vanwege een schending van deze Voorwaarden zullen alle betalingen en tegoeden verliezen en komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Als het Bedrijf ervoor kiest om om welke reden dan ook een terugbetaling te doen, is het Bedrijf alleen verplicht om terug te betalen in de oorspronkelijke betaalvaluta. Als u vraagt om een tegoedsaldo om te zetten naar een andere valuta dan die het Bedrijf ondersteunt, heeft het Bedrijf discretie over de toegepaste wisselkoers.

Abonnementen worden maandelijks of jaarlijks betaald, afhankelijk van uw selectie. Na de eerste termijn wordt het abonnement automatisch verlengd voor dezelfde duur totdat het door u wordt opgezegd. Tegoedsaldo's worden automatisch dienovereenkomstig ingehouden. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van kaartgegevens met betrekking tot uw account.

Als u niet voldoet aan uw betalingsverplichting als gebruiker van een betaald Account, kunnen we uw Account opschorten of verwijderen na een langere periode van wanbetaling.

Als u vertrouwt op mechanismen voor geschillen of terugstorting van externe betalingsverwerkers en het resultaat van deze mechanismen ervoor zorgen dat het Bedrijf aansprakelijk is voor een bedrag dat hoger is dan de prijs die voor de dienst is betaald (bijv. geschillenkosten), machtigt u het Bedrijf om dat bedrag op uw Account in rekening te brengen.

Wijziging van de servicevoorwaarden

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving behoudt het Bedrijf zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te herzien en te wijzigen. Zolang u de Diensten gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze Voorwaarden. Als u de Diensten blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn uitgevoerd, gaat u akkoord met de Voorwaarden.

Toepasselijke wetgeving en taal

Deze Voorwaarden worden in alle opzichten beheerst door de materiële wetten van Zwitserland. Elke controverse, claim of geschil die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden is onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van het Kanton Genève. In geval van discrepantie tussen de Engelse versie van deze Voorwaarden en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

Koppelingen